wanneer God Zijn gezicht verbergt

door: Terry Mason, Deputy-International Development

Print Friendly, PDF Email

ostill/. com

onlangs stopten mijn vrouw, Robbie, en ik om afhaalmaaltijden te bestellen op onze weg naar huis op een avond. Terwijl we op onze hamburgers zaten te wachten, voerde de jonge rabbijn die aan de balie werkte ons in gesprek. Hij vroeg ons waar we vandaan kwamen en we vertelden hem dat we in de buurt woonden. “Hoe lang bent u van plan in Jeruzalem te blijven?”Wij antwoordden,” Als God het wil, een lange tijd!”Zijn onmiddellijke antwoord was,” nou, Mashiach (Messias) komt eraan, Weet je, en het zal spoedig zijn!”Een sprankje hoop en verwachting vulde zijn ogen.

we hebben regelmatig zulke interacties met Israëli ‘ s of horen soortgelijke gesprekken als mensen onderling praten in de bus of in cafés. Joodse mensen in Israël spreken vandaag openlijk en regelmatig over de naderende komst van de Messias. Na eeuwen van moeilijk wachten lezen de Joden de tekens. Zoals God lang geleden door de profeten profeteerde, en Joodse wijzen hebben bevestigd, lijkt God zijn gezicht voor een tijd Verborgen te hebben voor het Joodse volk, maar nu maakt hij zichzelf bekend omwille van zijn naam. God beloofde ook een groot herstel voor zijn volk, en dat alle volken der aarde door hen gezegend zouden worden. Hoe kunnen wij, als Christenen, deelnemen aan God als hij zijn volk herstelt?

Hester Panim

Piotr Tomicki/. com

wanneer God zijn gezicht verbergt, wordt het aangeduid als hester panim. De wortel van hester is satar, wat “verborgen” betekent.”Het wordt zowel letterlijk als figuurlijk gebruikt in de Schrift. Panim betekent gezicht. David Nekrutman, een orthodoxe jood en uitvoerend directeur van het Center for Jewish Christian Understanding and Cooperation, leert dat “verborgenheid” een belangrijk theologisch concept is in de Tanakh (Gen.–Mal.). We zien talloze gevallen waarin God zijn gezicht verbergt voor zijn volk, en het is belangrijk om te onderzoeken waarom.God verbergt zijn gezicht om twee redenen. Nekrutman zegt dat de meest voorkomende reden zonde is (zowel persoonlijk als gemeenschappelijk). God verlangt een relatie, maar hij is ook heilig en kan geen zonde tolereren onder zijn volk. In Deuteronomium 31:17-18 zegt hij: “dan zal mijn toorn tegen hen ontbranden te dien dage, en Ik zal hen verlaten, en Ik zal mijn aangezicht voor hen verbergen, en zij zullen verteerd worden. En vele kwaden en benauwdheden zullen hen overkomen, zodat zij te dien dage zullen zeggen: zijn deze kwaden niet over ons gekomen, omdat onze God niet onder ons is? En Ik zal mijn aangezicht te dien dage verbergen, om al het kwaad, dat zij gedaan hebben, dat zij zich tot andere goden bekeerd hebben.”

“voor de LORD…is en hij zal zijn aangezicht niet van u afwenden, indien gij tot hem terugkeert.”(2 Kronieken 30:9) Photo: CHOATphotographer/. com

omdat God een relatie wil, zal hij toegeven en zijn gezicht naar zijn volk keren. 2 Kronieken 30: 9 stelt, ” Want indien gij tot den HEERE bekeert, zo zullen uw broeders en uw kinderen met ontferming behandeld worden door degenen, die hen gevangen houden, opdat zij wederkeren in dit land; want de HEERE, uw God, is genadig en barmhartig, en zal zijn aangezicht van u niet afwenden, indien gij tot hem bekeert.”

volgens Nekrutman is de tweede reden dat God zijn gezicht verbergt, om zijn doel te bereiken. Vaak wanneer God zijn gezicht verbergt voor een individu of een natie, is het om hen bewust te maken van hun behoefte aan hem opnieuw—om hen terug te trekken naar zichzelf. In de tijd van Hester panim is God nog immanent en werkzaam onder zijn volk. Zijn licht en zijn stem lijken misschien verduisterd, maar ze zijn nooit helemaal afwezig. Een berouwvol hart is nodig om opnieuw met hem in relatie te treden. Nekrutman voegt eraan toe: “het is de hoop en de belofte van herstel dat, wanneer de bekering is begonnen, God Zijn aangezicht naar zijn volk zal keren” (2 Chron. 30:9). God kan bij wijze van spreken worden aangezet om zijn actieve omgang met de wereld van de mens te hervatten.De Joodse wijze Rava (ca. 280-352 n. Chr.) leerde dat ” de tijd komt, echter, wanneer God zich terugtrekt; wanneer zijn hand in de wereld niet langer open is en hij gebeurtenissen orkestreert van achter een scherm.”Orthodoxe Rabbi Shmuel Goldin geeft een historisch voorbeeld. “Zowel het patriarchale Tijdperk als het nationale tijdperk van de Joodse geschiedenis opende met duidelijke, directe communicatie tussen God en de mens. In elk van deze tijdperken wordt echter een punt bereikt, wanneer profetie tot zwijgen wordt gebracht en God zich terugtrekt om ons in staat te stellen onze eigen weg te vinden. Net zoals een ouder de hand van het kind moet loslaten als een kind alleen moet leren lopen, zo trekt God zich terug en daagt hij ons uit om ons pad te bepalen.”Goldin gaat verder met het maken van een persoonlijke aanvraag. “Leven in een tijd waarin God ‘verborgen’ is, betekent een beproeving ondergaan die de beproeving van de Sinaï overstijgt. Wanneer de donder, bliksem en sjofar van het boek Shmot (Exodus) stil vallen; wanneer we gedwongen worden om Gods bestaan te vinden en te waarderen in de Stille wonderen die ons elke dag omringen, dat is wanneer de volwassen uitdaging echt begint.”

ondanks de tijden van Hester panim, wanneer God zijn gezicht verbergt om verschillende redenen, laat hij nooit zijn volk Israël in de steek; dat kan hij inderdaad niet. Jeremia 33: 25-26 verklaart: “zo zegt de Heer: ‘Indien mijn verbond niet is met dag en nacht, en indien ik de ordeningen des hemels en der aarde niet gesteld heb, zo zal ik de nakomelingen van Jakob en mijn knecht David wegwerpen… want Ik zal hun gevangenen doen wederkeren, en Ik zal hen ontfermen'” (zie ook Jer. 31:35, 36). Dit doet me denken aan de woorden van de apostel Paulus in Romeinen 11:1-2, wanneer hij zegt: “Ik zeg dan, heeft God Zijn volk verstoten? Zeker niet! Want ik ben ook een Israeliet, uit het zaad van Abraham, uit den stam van Benjamin. God heeft zijn volk, dat hij van tevoren kende, niet verstoten… ”

veel christenen leren dat er een uitgebreide hester panim tussen God en zijn uitverkoren volk is geweest sinds de vernietiging van de Tweede Tempel in 70 N.Chr. Dit was om Gods doelen voor de andere naties van de wereld tot stand te brengen. Als gevolg daarvan leren sommigen nog steeds dat God het Joodse volk verwierp en hen door de kerk verving; maar deze leer van vervangende theologie is een valse leer gebaseerd op antisemitisme. Met ogen van geloof kunnen we zien dat God nog steeds zijn profetische Beloften met betrekking tot het volk van Israël vervult—en het Joodse volk neemt nota van de tekenen. Hun verwachting van verlossing is voelbaar.

in onze generatie

www.GoIsrael.com

Wat zijn de tekenen waarop het Joodse volk wijst? Welke profetieën zijn vervuld tijdens ons leven? En wat zegt God over waarom hij zijn woord vervult? In Ezechiël 36:22-23 vertelt God ons dat hij handelt omwille van zijn eigen reputatie; om de heiligheid van zijn grote naam te rechtvaardigen—zodat alle volken zullen weten dat hij de Heer is.

Israël wordt op een dag weer een natie

” Wie heeft zoiets gehoord? Wie heeft zulke dingen gezien? Kan een land in één dag geboren worden? Kan een volk in één keer worden voortgebracht? Zodra Sion barensnood, bracht zij ook haar zonen voort” (jes. 66: 8).In al zijn grote oorlogen sinds de onafhankelijkheid heeft Israël te maken gehad met een overweldigende kans. Keer op keer geloofden degenen die de kleine natie aanvielen dat ze Israël zouden overrompelen en vernietigen. God beloofde echter om voor zijn volk te vechten. Jesaja 49: 25 zegt: “maar Alzo zegt de HEERE: ook de gevangenen der machtigen zullen weggenomen worden, en de roof der verschrikkelijke zal verlost worden; want Ik zal twisten met hem, die met u twist, en Ik zal uw kinderen verlossen.””

the Jewish people returning to the Land from all over the world

“want Ik zal je uit de natiën nemen, je uit alle landen verzamelen en je naar je eigen land brengen” (Ezech. 36:24) . Sinds 1948, een totaal van 3,6 miljoen Joodse mensen hebben Aliyah (geïmmigreerd) naar Israël uit meer dan 90 landen. De profetie van Jeremia wordt inderdaad dagelijks vervuld: “daarom, zie, de dagen komen,” zegt de HEERE, “dat zij niet meer zullen zeggen:” zo leeft de HEERE, die de kinderen Israels uit Egypteland heeft opgevoed, “maar,” zo leeft de HEERE, die de nakomelingen van het huis Israels heeft opgevoed en geleid uit het noorden en uit alle landen, waar ik hen had verdreven.”En zij zullen in hun land wonen “(Jer. 23:7–8).

De verwoeste steden herbouwd en de vruchtbaarheid terugkeert naar het Land

DKirchevel/bridgesforpeace.com

Wanneer Jesaja de profeet vroeg God hoe lang zou Hij verbergt Zijn aangezicht, God antwoordde: ‘Totdat de steden zijn verwoest en er geen inwoner zij, en de huizen zijn zonder een man, het land met verwoesting verstrooid worde, de HEER heeft verwijderd van mensen verre wegdoen, en de verlaten plaatsen zijn veel in het midden van het land” (Jes. 6:11–12). Eeuwenlang lag het land verlaten. Toen de Amerikaanse auteur Mark Twain in 1867 op bezoek kwam, was dit zijn beschrijving: “Van alle landen die er zijn voor sombere Landschappen, denk ik dat Palestina De Prins moet zijn. De heuvels zijn onvruchtbaar, ze zijn dof van kleur, ze zijn unpicturesque van vorm. De valleien zijn lelijke woestijnen omzoomd met een zwakke vegetatie die een uitdrukking heeft over het zijn verdrietig en despondent…It is een hopeloos, somber, hart gebroken land.”De tijd van barreness en barensnood was lang en pijnlijk voor zowel het volk als het Land zelf. Maar door de profeten beloofde God ook een herstel.

Artist 1704/.com

“maar gij, o bergen Israels! gij zult uw takken uitspruiten, en uw vrucht geven aan mijn volk Israel, want zij zullen komen. Want voorwaar, Ik ben voor u, en Ik zal mij tot u wenden, en gij zult worden bewerkt en gezaaid. En Ik zal mensen over u vermenigvuldigen, het ganse huis Israels, het ganse huis; en de steden zullen bewoond worden, en de ruïnes zullen herbouwd worden. Ik zal mensen en beesten over u vermenigvuldigen, en zij zullen vermeerderen en jongen baren; Ik zal u bewonen als in vroegere tijden, en Ik zal u beter doen dan in uw begin. Dan zult gij weten, dat ik de HEERE ben ” (Ezech. 36:8–11). Toen de moderne Staat Israël begon in 1948, waren er 806.000 inwoners. In 2014 was de bevolking gestegen tot 8.300.000.

Artist 1704/. com

“de wildernis en de woestenij zullen zich over hen verblijden, en de woestijn zal zich verblijden en bloeien als een roos; zij zal overvloedig bloeien en zich verheugen, ja, met blijdschap en gezang. De heerlijkheid van Libanon zal haar gegeven worden, de uitnemendheid van Karmel en Saron. Zij zullen de heerlijkheid des Heren zien, de uitnemendheid onzes Gods” (jes. 35:1, 2).”Want de Heer zal Sion troosten, hij zal al haar woeste plaatsen troosten; hij zal haar woestijn maken als Eden, en haar woestijn als de Hof van de Heer; vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en stem van melodie” (jes. 51:3).

Israël is een van de enige landen die de 21e eeuw ingaan met een netto toename van de bosaanwas. Ongeveer 240 miljoen bomen zijn geplant in Israël sinds 1948. Vandaag produceert Israël 95% van zijn eigen voedselbehoeften. In 2013 bedroeg de export van Israël ‘ s verse groenten en fruit in totaal $ 1.2 miljard, ongeveer 10 procent meer dan vorig jaar.

de landen die steun verlenen

“de zonen der vreemdelingen zullen uw muren bouwen, en hun koningen zullen u dienen.” (Isa. 60:10)

God heeft een groot werk gedaan binnen zijn kerk in de afgelopen 20-30 jaar als hij de Hebreeuwse fundamenten van het christendom heeft geopenbaard. Ongekende aantallen christenen realiseren zich de Joodsheid van Jezus, omarmen hun Hebreeuwse wortels en ondersteunen Israël. Veel Joodse mensen beginnen dit vandaag op te merken en zien dit als een vervulling van Zacharia ‘ s profetie.”Zo zegt de Heer der heerscharen:” de volkeren zullen nog komen, inwoners van vele steden; de inwoners van de ene stad zullen naar de andere gaan, zeggende: “Laat ons Doorgaan te gaan en bidden voor de Heer, en zoeken de Heer der heerscharen. Ik zal zelf ook gaan.”Ja, vele volken en sterke volken zullen komen om de Here der heerscharen te Jeruzalem te zoeken en voor de Here te bidden.”Zo zegt de Heer der heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit alle talen der heidenen de mouw van een Joods Man grijpen, zeggende: Laat ons met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is”” (Zach. 8:20–23).Het toerisme naar Israël blijft elk jaar toenemen. Volgens een artikel in the Times of Israel bezochten 3,5 miljoen mensen Israël in 2013. Van dat aantal, christenen waren de meest talrijk groep met 53%, gevolgd door Joodse mensen met 28%. Christelijke steun voor Israël wordt erkend en gewaardeerd op alle niveaus van de Israëlische samenleving. Wanneer christenen Israël bezoeken en solidair zijn met het Joodse volk, spreekt de daad alleen al boekdelen.Jesaja 49: 22 zegt: “Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal mijn hand opheffen met een eed aan de heidenen, en mijn banier oprichten voor de volken; zij zullen uw zonen in hun armen brengen, en uw dochters zullen op hun schouders gedragen worden.'”

opnieuw zegt Jesaja: “de zonen der vreemdelingen zullen uw muren bouwen, en hun koningen zullen u dienen; want in mijn toorn heb ik u geslagen, maar in mijn gunst heb ik mij over u ontfermd” (jes. 60:10).Vorig jaar dienden 135 vrijwilligers bij Bridges for Peace in Israël uit 15 landen. Vrijwilligers dienen in verschillende rollen, waaronder het verpakken van voedselpakketten, het repareren van huizen en faciliteiten, administratie, publicaties en vele andere geschoolde functies. Ze komen met één doel—om Israël te zegenen!

Nog Niet Vervuld

Controleer Danil Vitalevich/.com

hoewel het spannend is om alle bijbelse profetieën te realiseren die in onze generatie vervuld worden, is er ook veel om naar uit te kijken…en we kunnen er actief aan deelnemen om het tot bloei te zien komen. Er is een spiritueel principe dat herstel eerst zal plaatsvinden in het fysieke rijk, dan het spirituele. 1 Korintiërs 15: 46 stelt: “maar het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke.”

we zien dit principe duidelijk uitgedrukt in Ezechiël 36: 24-28: Want Ik zal u uit de heidenen halen, u uit alle landen verzamelen en u naar uw eigen land brengen. Zo zal ik rein water op u sprengen, en gij zult rein zijn; Ik zal u reinigen van al uw vuiligheid, en van al uw drekgoden. Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in U plaatsen; Ik zal het hart van steen uit uw vlees nemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn Geest in u zetten, en u doen wandelen in mijn inzettingen, en gij zult mijn rechten houden, en dezelve doen. Dan zult gij wonen in het land, dat ik uw vaderen gegeven heb.; gij zult mijn volk zijn, en Ik zal uw God zijn.”

God zei dat hij eerst het Joodse volk naar het Land zou terugwinnen, dan, in zijn tijd, zou hij hen geestelijk herstellen. De grote ingathering die zo lang geleden werd voorspeld, gebeurt dagelijks voor onze ogen. God doet dit omwille van zijn naam (Ezech. 20: 44) en om zijn belofte te vervullen om alle volkeren der aarde te zegenen door het Joodse volk (Gen. 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14).

www.iStock.com

deze grote belofte wordt herhaald in Jeremia 31: 31-34. “Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat ik een nieuw verbond zal maken met het huis Israels en met het huis van Juda, niet naar het verbond, dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage, dat ik hen bij de hand nam, om hen uit Egypteland te leiden; Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel ik hun een man was, spreekt de HEERE. Maar dit is het verbond, dat ik na die dagen met het huis Israels zal maken, spreekt de HEERE: Ik zal mijn wet in hun gedachten Stellen, en in hun harten schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. Niet meer zal een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder leren, zeggende: ken den HEERE; want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste tot hun grootste, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hun zonde zal ik niet meer gedenken.”

het Joodse volk is, en wordt, fysiek teruggebracht, en het Land wordt hersteld tot overvloedige vruchtbaarheid. Nu wachten we op de uiteindelijke verlossing van de wereld die God beloofde. Veel van de immigranten die naar Israël komen komen uit landen die Gods bestaan ontkennen. Generaties lang werd het hen verboden de Bijbel te bestuderen of hun geloof te beoefenen. Als gevolg daarvan hebben ze geen achtergrondervaring van Gods Woord en het in acht nemen van zijn wegen. Ze komen terug naar hun oude thuisland, geroepen door de geest van God, vanwege vervolging en gebrek aan mogelijkheden. Naarmate het antisemitisme over de hele wereld snel toeneemt, keren meer Joodse mensen fysiek terug naar Israël als God het toneel zet voor zijn definitieve herstel van de wereld.

conclusie

dus, hoe kunnen we effectief samenwerken met God in alles wat hij doet in deze gedenkwaardige dagen? Bid vurig dat de geest van de zonen van Issachar opnieuw zou worden uitgestort over allen die werkelijk de ene ware God van Israël volgen, zowel Joden als Christenen. 1 Kronieken 12: 32 zegt, dat in de dagen der Helden Van den Koning David, de zonen van Issaschar de tijden verstonden, wetende, wat Israel doen zou. Bid voor Israël en het Joodse volk terwijl de Heer zijn profetieën onder hen vervult. En bid dat God zijn werk van definitieve verlossing voor alle volkeren van de aarde zal voltooien.

u kunt ook een immigrantenfamilie ondersteunen totdat zij Hebreeuws kunnen leren en zich in Israël kunnen vestigen. Het eerste jaar is cruciaal voor de meeste immigranten. Totdat ze zich kunnen vestigen en werk kunnen vinden, is het erg moeilijk voor hen om de eindjes aan elkaar te knopen. Helaas verlaten sommigen Israël en keren vaak terug naar plaatsen die steeds onveiliger worden.

een andere manier om God te vergezellen in wat hij vandaag doet, is door vrijwilligerswerk te doen in Israël. Wees een voorbeeld voor het Joodse volk als zij zien dat jullie aanwezigheid onder hen zegen en steun brengt namens de kerk. De tijd is kort. De kerk moet de tekens goed lezen, opstaan en God vergezellen in wat hij vervult omwille van zijn naam. Doe mee en help om zijn naam glorieus te maken onder alle volkeren van de aarde.

Bibliografie

Goldin, Shmuel. Het ontsluiten van de Torah tekst-Shmot. Jeruzalem: Uitgeverij Gefen, 2008.

Nekrutman, David. “Hester Panim In The Old Testament – – ongepubliceerd research paper. Center for<br >Jewish Christian Understanding and Cooperation, Ephrata, Israel, 2014.

Jeruzalem Post-gepubliceerd 02-05-14 http://www.jpost.com/Enviro-Tech/Israeli-produce-delegation-heads-to-Berlin-in-search-of-European-buyers-340378

Times of Israel-gepubliceerd 01-10-14 http://www.timesofisrael.com/2013-record-year-for-tourism-government-says/

Twain, Mark. In het buitenland bezoekt Mark Twain Palestina in 1867.

http://www.shechem.org/machon/mtwain/56.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Aliyah

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Society_&_Culture/Population_of_Israel.html

http://www.kkl.org.il/eng/files/forests/afforestation-israel/UNFF-Afforestation-Israel.pdf

door: Terry Mason, Deputy-International Development ostill/. com onlangs stopten mijn vrouw, Robbie, en ik om afhaalmaaltijden te bestellen op onze weg naar huis op een avond. Terwijl we op onze hamburgers zaten te wachten, voerde de jonge rabbijn die aan de balie werkte ons in gesprek. Hij vroeg ons waar we vandaan kwamen en we…

door: Terry Mason, Deputy-International Development ostill/. com onlangs stopten mijn vrouw, Robbie, en ik om afhaalmaaltijden te bestellen op onze weg naar huis op een avond. Terwijl we op onze hamburgers zaten te wachten, voerde de jonge rabbijn die aan de balie werkte ons in gesprek. Hij vroeg ons waar we vandaan kwamen en we…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.