HISTORY OF JOCKSTRAPS

Gebruiksvoorwaarden

1. Aanvaarding van Gebruiksvoorwaarden en wijzigingen.
elke keer dat u deze website gebruikt of toegang geeft, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden, en zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd zijn, met of zonder kennisgeving aan u. Bovendien, als u gebruik maakt van een bepaalde dienst op of via deze website, bent u onderworpen aan alle regels of richtlijnen die van toepassing zijn op deze diensten en ze zullen worden opgenomen door verwijzing in deze voorwaarden. Raadpleeg ons privacybeleid, dat door verwijzing in deze voorwaarden is opgenomen.

2. Onze Service.
onze website en diensten die aan u worden geleverd op en via onze website op een “AS IS” – basis.U gaat ermee akkoord dat de eigenaren van deze website uitsluitend het recht behouden en kunnen, op elk moment en zonder kennisgeving en enige aansprakelijkheid jegens u, wijzigen of stoppen met deze website en haar diensten of verwijderen van de gegevens die u verstrekt, tijdelijk of permanent. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de tijdigheid, verwijdering, niet-Opslag, onnauwkeurigheid of onjuiste levering van gegevens of informatie.

3. Uw verantwoordelijkheden en registratieverplichtingen.
om deze website te gebruiken, moet u zich registreren op onze site, ermee akkoord gaan om waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken wanneer daarom wordt verzocht, en ten minste de leeftijd van dertien (13) of ouder zijn. Wanneer u zich registreert, gaat u uitdrukkelijk akkoord met onze Voorwaarden en zoals deze van tijd tot tijd door ons kunnen worden gewijzigd en hier beschikbaar zijn.

4. privacybeleid.
registratiegegevens en andere persoonlijk identificeerbare informatie die we kunnen verzamelen zijn onderworpen aan de voorwaarden van ons Privacybeleid.

5. Registratie en wachtwoord.
u bent verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en bent verantwoordelijk voor alle toepassingen via uw registratie en/of login, geautoriseerd of ongeautoriseerd door u. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik of uw registratie, gebruikersaccount of wachtwoord.

6. Je Gedrag.
u gaat ermee akkoord dat alle informatie of gegevens van welke aard dan ook, tekst, software, code, muziek of geluid, foto ‘ s of grafieken, video of andere materialen (“inhoud”), openbaar of privé verstrekt, uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de persoon die de inhoud verstrekt of de persoon wiens gebruikersaccount wordt gebruikt. U gaat ermee akkoord dat onze website u kan blootstellen aan inhoud die aanstootgevend of aanstootgevend kan zijn. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk jegens u voor de inhoud die op deze website wordt weergegeven, noch voor enige fout of omissie.

u gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat u bij het gebruik van deze website of van enige aangeboden dienst niet:
(a) het verstrekken van enige Inhoud of het uitvoeren van alle gedrag dat onwettig, illegaal, bedreigend, schadelijk, beledigend, intimiderend, stalking, onrechtmatig, lasterlijk, smadelijk, vulgair, obsceen, beledigend, aanstootgevend, pornografisch, ontworpen of verstoren of onderbreken van deze web site of enige dienst, die besmet zijn met een virus of andere vernietigende of schadelijke programmering routine, aanleiding kunnen geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, of die in strijd met een toepasselijke lokale, nationale of internationale wet;
(b) zich voordoen als of een verkeerde voorstelling geven van uw associatie met een persoon of entiteit, of vervalsen of anderszins proberen te verbergen of een verkeerde voorstelling van de oorsprong van enige inhoud die door u is verstrekt;
(c) gegevens over andere gebruikers verzamelen of oogsten;
(d) deze website en enige inhoud of dienst aanbieden of gebruiken op een commerciële manier of op een manier die ongewenste e-mail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of enige andere vorm van ongeautoriseerde reclame zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
(e) alle inhoud te verstrekken die aanleiding kan geven tot onze burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid of die een schending van lokale, nationale of internationale wetgeving kan overwegen of worden beschouwd, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetten met betrekking tot auteursrecht, handelsmerk, octrooi of bedrijfsgeheimen.

7. Indiening van inhoud op deze website.
door enige inhoud op onze website aan te bieden:
(a) U stemt ermee in ons een wereldwijd, royaltyvrij, eeuwigdurend, niet-exclusief recht en licentie te verlenen (met inbegrip van morele rechten of andere noodzakelijke rechten) voor het gebruik, weergeven, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, distribueren, uitvoeren, promoten, archiveren, vertalen en het creëren van afgeleide werken en compilaties, geheel of gedeeltelijk. Een dergelijke licentie is van toepassing met betrekking tot elke vorm, media, technologie bekend of later ontwikkeld;
(b) u garandeert en verklaart dat u alle wettelijke, morele en andere rechten hebt die nodig kunnen zijn om ons te verlenen met de licentie zoals uiteengezet in deze sectie 7;
(c) U erkent en stemt ermee in dat wij het recht (maar niet de verplichting) hebben om, naar eigen goeddunken, te allen tijde en om welke reden dan ook, met of zonder kennisgeving, te weigeren de inhoud die u verstrekt te publiceren of te verwijderen of de toegang tot deze inhoud te blokkeren.

8. Diensten Van Derden.
goederen en diensten van derden kunnen op of via deze website worden geadverteerd en/of beschikbaar gesteld. Verklaringen met betrekking tot producten en diensten die door derden worden geleverd, worden beheerst door het beleid en verklaringen van deze derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor uw omgang of interactie met derden.

9. Schadeloosstelling.
U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren, onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, verwante partijen, functionarissen, bestuurders, medewerkers, tussenpersonen, onafhankelijke aannemers, adverteerders, partners en co-branders van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaat, die door enig derde partij, die het gevolg is van of voortvloeiend uit uw gedrag of in verband met deze web site of dienst, is het aanbieden van Content, uw schending van deze voorwaarden of enige andere schending van de rechten van een andere persoon of partij.

10. Afwijzing van garanties.
u begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van deze website en alle geleverde diensten of inhoud (de “dienst”) op eigen risico beschikbaar wordt gesteld en aan u wordt verstrekt. Het wordt aan u verstrekt “zoals het is” en wij wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook, impliciet of Uitdrukkelijk af, met inbegrip van maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

WIJ GEVEN GEEN GARANTIE, IMPLICIET OF UITDRUKKELIJK, DAT ENIG DEEL VAN DE DIENST ONONDERBROKEN, FOUTLOOS, VIRUSVRIJ, TIJDIG, VEILIG, ACCURAAT, BETROUWBAAR, VAN WELKE KWALITEIT DAN OOK ZAL ZIJN, NOCH DAT ENIGE INHOUD OP ENIGERLEI WIJZE VEILIG IS OM TE DOWNLOADEN. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT NOCH WIJ, NOCH ENIGE DEELNEMER AAN DE DIENST PROFESSIONEEL ADVIES VAN WELKE AARD DAN OOK VERSTREKT EN DAT HET GEBRUIK VAN DERGELIJK ADVIES OF ENIGE ANDERE INFORMATIE UITSLUITEND OP EIGEN RISICO EN ZONDER ONZE AANSPRAKELIJKHEID VAN WELKE AARD DAN OOK IS.

sommige rechtsgebieden staan mogelijk geen disclaimers van impliciete garanties toe en de bovenstaande disclaimer is mogelijk niet alleen op u van toepassing als het betrekking heeft op impliciete garanties.

11. Aansprakelijkheidsbeperking.
U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT WIJ NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INDICENTAL, GEWICHTIGE OF VOORBEELDIGE SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADEVERGOEDING VOOR VERLIES VAN WINST, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS INDIEN WIJ UITDRUKKELIJK GEWEZEN ZIJN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE) ALS GEVOLG VAN OF VOORTVLOEIEND UIT (I) HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE SERVICE, (II) DE KOSTEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN/OF DIENSTEN ALS GEVOLG VAN ENIGE TRANSACTIE AANGEGAAN OP VIA DE SERVICE, (III) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW GEGEVENS TRANSMISSIES, (IV) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN EEN DERDE PARTIJ OP DE DIENST, OF (V) ENIGE ANDERE KWESTIE MET BETREKKING TOT DE DIENST.

in sommige rechtsgebieden is het niet toegestaan om aansprakelijkheid te beperken en daarom kunnen dergelijke beperkingen niet op u van toepassing zijn.

12. Voorbehoud van rechten.
Wij behouden ons al onze rechten voor, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en alle andere eigendomsrechten die wij hebben op onze website, de inhoud ervan en de goederen en diensten die kunnen worden geleverd. Voor het gebruik van onze rechten en eigendommen is onze voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. Wij bieden u geen impliciete of uitdrukkelijke licenties of rechten door diensten aan u beschikbaar te stellen en u hebt geen recht om commercieel gebruik te maken van onze website of dienst zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

13. Melding van inbreuk op het auteursrecht.
als u van mening bent dat uw eigendom is gebruikt op een manier die zou worden beschouwd als inbreuk op het auteursrecht of een schending van uw intellectuele eigendomsrechten, kan onze Copyright agent worden gecontacteerd op het volgende adres:

14. Toepasselijk Recht.
u gaat ermee akkoord dat deze Voorwaarden en elk geschil dat voortvloeit uit uw gebruik van deze website of onze producten of diensten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de lokale wetten waar het hoofdkantoor van de eigenaar van deze website zich bevindt, zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke bepalingen. Door u te registreren of deze website en dienst te gebruiken, stemt u in met en onderwerpt u zich aan de exclusieve jurisdictie en locatie van de provincie of stad waar het hoofdkantoor van de eigenaar van deze website zich bevindt.

15. Diverse Informatie.
(i) in het geval dat deze voorwaarden in strijd zijn met een wet op grond waarvan een bepaling ongeldig kan worden verklaard door een rechtbank die bevoegd is over de Partijen, zal deze bepaling worden geïnterpreteerd om de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen in overeenstemming met het toepasselijke recht weer te geven, en de rest van deze voorwaarden zal geldig en intact blijven; (ii) het niet doen gelden van een van beide partijen om enig recht onder deze voorwaarden te doen gelden, zal niet worden beschouwd als een afstand van het recht van die partij en dat recht zal volledig van kracht blijven; (iii) u gaat ermee akkoord dat, zonder rekening te houden met een standbeeld of in strijd met de wet dat elke claim of oorzaak die voortvloeit uit deze website of haar diensten moet worden ingediend binnen een (1) jaar nadat een dergelijke claim of oorzaak is ontstaan of de claim voor altijd zal worden verjaard; (iv) we kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden overdragen en we zullen worden ontheven van elke verdere verplichting.

Gebruiksvoorwaarden 1. Aanvaarding van Gebruiksvoorwaarden en wijzigingen.elke keer dat u deze website gebruikt of toegang geeft, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden, en zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd zijn, met of zonder kennisgeving aan u. Bovendien, als u gebruik maakt van een bepaalde dienst op of via deze website,…

Gebruiksvoorwaarden 1. Aanvaarding van Gebruiksvoorwaarden en wijzigingen.elke keer dat u deze website gebruikt of toegang geeft, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden, en zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd zijn, met of zonder kennisgeving aan u. Bovendien, als u gebruik maakt van een bepaalde dienst op of via deze website,…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.