C Skjema UNDER Gst Scenario [Oppdatert Informasjon]

Som vi alle vet at ETTER gjennomforingen AV GST fra 01.07.2017, har den subsumert en rekke stater og Sentrale lovgivere. Central Sales Tax Act 1956 (heretter KALT CST ACT) var blant de handlingene som ble delvis subsumert, da DET fortsatt er noen varer som er under CST-loven.

C-skjema UNDER Cst-Loven kan utstedes av kjøperen av varer i henhold til seksjon 8 I CST Act 1956 for å kjøpe varer etter avgift av konsesjonell rate AV CST. CST-Loven tillater konsesjonelt salg @2% mot C-form.

vi siterer noen av delene AV cst-loven som senere ble endret AV SKATTELOVGIVNINGEN (ENDRING) LOVEN, 2017, nr 18 av 2017, bred melding datert 5.5.2017.

Beslektet Emne:
Konsept For Blandet Forsyning & Komposittforsyning under GST

i HENHOLD TIL cst-loven er noen av seksjonene som følger;

#1. «Seksjon 8(1) tillatt varer (som definert i seksjon 2 (d) I CST Act 1956) som skal selges (gjelder kun for interstate salg) etter avgift AV CST til en konsesjonell sats på 2% dersom slike varer oppfylte følgende vilkår som nevnt i avsnitt 8(3):-

#2. Vilkår i Henhold til Avsnitt 8(3) (b) og 8 (3) (c) :-

1) Varer skal være av klassen eller klassene som er angitt i Registreringsbeviset til den registrerte forhandleren som kjøper varene

2) Varer er beregnet på-

 1. re-salg av ham
 2. bruk av ham i produksjon eller foredling av varer for salg
 3. i telenettet
 4. i gruvedrift
 5. i generering eller distribusjon av elektrisitet
 6. i generering eller distribusjon av noen annen form for makt
 7. blir brukt for pakking av varer for salg

beslektet emne:
Revisjon under GST AV CA Mansi Jain

#3. 2(d) definerte varer som «varer» omfatter alle materialer, varer, varer og alle andre typer løsøre, men omfatter ikke aviser, handlingskrav, aksjer, aksjer og verdipapirer»

#4. Paragraf 2 (c) i CST Act definerer ‘Deklarerte Varer’ som de som er deklarert i henhold til paragraf 14 I CST Act som ‘varer av spesiell betydning I Internasjonal Handel eller handel’.

#5. Seksjon 14 I Cst-Loven gir en liste over slike deklarerte varer,

Beslektet Emne:
Last Ned Liste OVER Gst-Skjemaer

Viktige blant dem Er:

 • Korn dvs. paddy, ris, hvete, bajra, jowar, bygg, etc.
 • Kull og koks i alle former unntatt kull
 • Bomull i ufremstilt form, men ikke bomullsavfall
 • Bomullsstoffer, bomullsgarn
 • Råoljehud og skinn
 • jern og Stål, dvs.råjern, svampjern, jernskrap, stålstenger, billets, stålstenger, stålkonstruksjoner, ark, plater, plater, ringer, verktøystål, rør, tinnplater, stålhjul, Trådstenger; defectives av ovenfor, etc.
 • Jute Olje-frø dvs.jordnøtt, til, bomullsfrø, linfrø, castor, kokos, solsikke, mahua, kokum, sal, etc.

Beslektet Emne:
Liste OVER SACS for CA-Fagfolk FOR GST

 • Pulser dvs.gram, tur, moong, masur, urad, etc.
 • Menneskeskapte stoffer-stoffer av menneskeskapte filamentgarn, dvs. kunstige tekstilmaterialer, polyesterfilamentgarn, stiftfibre, polyesterfibrer, dekkledning stoff, impregnerte tekstilstoffer, etc.
 • Sukker Og Khandsari Sukker
 • Vevde stoffer av ull
 • Luftfart Turbin Drivstoff solgt til en turboprop fly

C - Skjema Under Gst-Scenario

Artikkel 286(3)(a) i Indias Grunnlov gir Parlamentet fullmakt til å erklære enkelte varer som av ‘spesiell betydning’ og å pålegge restriksjoner og vilkår med Hensyn Til Staters makt med hensyn til avgift, satser og andre forekomster av skatt på slike deklarerte varer.

Seksjon 15 I Cst-Loven plasserer følgende restriksjoner og vilkår med Hensyn til statlige Myndigheters myndighet til skatt, ‘deklarerte varer’ i Staten.

Beslektet Emne:
Skatt På Lønn, Godtgjørelser, Provisjon, Fordeler, Perks, Under GST – Både Ikke-Utøvende Og Administrerende Direktør I Et Selskap

Ifølge-Skatt på deklarerte varer i En Stat kan ikke overstige 4%.

etter passering AV SKATTELOVGIVNINGEN (ENDRING) ACT, 2017, No 18 av 2017 –

Etter endringer I CST act 1956 er gjort;

 1. Klausul 2(c) er utelatt
 2. Seksjon 14 er utelatt
 3. Seksjon 15 er utelatt
 4. Seksjon 2 (d) (definisjon av varer) er endret i henhold til listen nedenfor;

«Varer betyr—

(i) Petroleum råolje;

(ii) Høyhastighets diesel;

(iii) Motor spirit (kjent som bensin);

(iv) Naturgass;

(v) luftfart turbin drivstoff; og

(vi) Alkoholholdig brennevin til konsum.

Beslektet Emne:

Praktiske VANLIGE SPØRSMÅL under GST: ICAI

Forklaringer;

 1. det innebærer at skillet mellom de ‘spesifikke deklarerte varene’ {sec2 (c), sec (14) } og’ skatten derpå ‘ { sec (15) } er fjernet.
 2. de ovennevnte varer er fortsatt under rammen AV CST act 1956.
 3. Alle de andre varene er fjernet FRA CST-loven og har blitt brakt under GST-loven, 2017.
 4. i Henhold til avdeling-c-skjemaet kan kun utstedes I HENHOLD TIL CST-loven, derfor kan den kun utstedes med hensyn til de varene som er nevnt i endret sec 2 (d).
 5. det er ingen endring i vilkårene gitt under sec 8 (3) (b) og 8 (3) (c) for utstedelse Av C-skjema.

nå er det aktuelle spørsmålet som oppstår, om UNDER gst scenario C-skjemaer kan utstedes eller ikke, og om konsesjonelt salg på 2% vil fortsette eller ikke?

Svar –

(i) det er ingen bestemmelse av ‘C form’ I Gst ( Goods and service tax ) act og dermed ingen spørsmål om konsesjonell skattesats oppstår på varer som er definert UNDER gst act.

(ii) Selv Om ‘C form’ fortsatt kan utstedes i HENHOLD TIL Cst (Central sales tax ) act for varer nevnt i endret sec 2 (d), og de bør kjøpes for de formål som er nevnt i sec 8 (3) I CST act. Derfor vil den konsesjonelle skattesatsen bare gjelde for de varer som er nevnt i endret sec 2 (d). C-Skjema kan utstedes FOR ikke-GST-varer.

Eksempler;

Eksempel 1) A Industries Ltd, et produksjonsfirma kjøper ulike polyesterfilmer (som emballasje) for å selge kaker, muffins, kjeks produsert av den. Kan Selskapet skaffe polyesterfilmer mot C-form?

Ans: Nei, selv om formålet med å kjøpe polyesterfilmene er nevnt u / s 8 (3) I CST-loven, men de kjøpte varene er ikke i listen i henhold til endret sec 2(d). Derfor kan de ikke kjøpes under den konsesjonelle skattesatsen.

Beslektet Emne:
Ansett Plikt Ulempe UNDER GST

Eksempel 2) B Industries Ltd, et selskap som produserer glass, kjøper Hsd dvs.Diesel Fra Iocl (Indisk Olje) som skal brukes til produksjon av kraft i produksjonsanlegget. Kan Selskapet kjøpe Diesel (i.e HSD) PÅ CST-basis mot C-form?

Ans: ja, diesel er nevnt i endret sec 2 (d). Også denne diesel er kjøpt for generering av kraft i produksjonsanlegget som tilfredsstiller betingelsene nevnt i seksjon 8 (3) I CST Act 1956. Derfor er selskapet kvalifisert til å kjøpe hsd (diesel) mot C form @ 2%.

Eksempel 3) Bharat Petroleum (BPCL) kjøper HSD (diesel) Fra Indisk Olje (Iocl) PÅ CST-basis for videresalg. Om BPCL kan kjøpe diesel til en konsesjonell hastighet på 2%.

Ans: Ja, HSD er godt dekket under definisjonen Av Varer u/s 2 (d), og siden et slikt kjøp er gjort for videresalg som tilfredsstiller kravet til seksjon 8 også.

Eksempel 4) Kalyani Beverages Ltd, et selskap som produserer alkoholholdig brennevin til konsum, kjøper Hsd, Dvs.Diesel Fra Iocl (Indisk Olje) som skal brukes til kraftproduksjon i produksjonsanlegget. Kan selskapet kjøpe Diesel (dvs. HSD) PÅ CST-basis mot C-form?

Beslektet Emne:

Skatteplikt For Immaterielle Rettigheter I HENHOLD TIL GST-Lover

Ans: Ja, hvis diesel er kjøpt for kraftproduksjon i produksjonsanlegget, tilfredsstiller det kravet i seksjon 2 (d) samt seksjon 8 I CST Act 1956 og er kvalifisert for kjøp under den konsesjonelle skattesatsen ved å gi C-skjema.

Eksempel 5) ABC aviation Ltd kjøper atf (aviation turbine fuel) for å bruke DET som drivstoff til direktørens private fly. Kan det kjøpes Under C-skjema?

Ans: Nei, SELV OM ATF er nevnt i listen u / s 2 (d), men formålet med kjøpet er ikke nevnt u/s 8(3). Derfor er det ikke aktuelt for kjøp mot C-skjema.

Beslektet Emne:
Lease & utleie Med Eller Uten Operatører Under Gst Scenario

Office memorandum utstedt av finansdepartementet på 7.11.2017

Finansdepartementet, Department Of Revenue, State Tax Division, New Delhi har utstedt Et Kontor Memorandum datert 7 November 2017 å avklare inter-State kjøp mot C Skjema for en periode starter fra 1.juli 2017. Avklaringen er gjengitt som under:-

» undertegnede er rettet til å si at uttalelse Fra Department Of Legal Affairs, Ministry Of Law ble anmodet om spørsmålet «Om definisjonen av «varer» uttrykket «produksjon eller behandling av varer» i avsnitt 8(3)(b) Av Central Merchandise Act ville være som per definisjonen fastsatt i avsnitt 2(d) Av Central Merchandise Act Eller at ordet «varer» når det vises i uttrykket «produksjon eller behandling av varer» betyr noen varer . «varer» som faller INNENFOR GST, så vel som «varer» som ikke kommer under gsts virkeområde.

Department Of Legal Affairs, Ministry Of Law har bekreftet at begrepet » Varer «er spesifikt definert i Henhold Til Central Merverdiavgiftsloven, 1956 og prima facie begrepet «Varer» nevnt i avsnitt 8(3) (b) I Central Merverdiavgiftsloven, 1956 vil ha samme betydning som definert og endret Under Avsnitt 2 (d) I Central Merverdiavgiftsloven, 1956 vide Tax Law Amendment Act, 2017. Det berører imidlertid ikke bestemmelsene i CST-LOVEN 8 nr. 3 bokstav B om telekommunikasjonsnett eller gruvedrift eller produksjon eller distribusjon av elektrisitet eller annen form for kraft.»

Etter dette office memorandum, en handel rundskriv ble utstedt I Maharashtra som avklart At c skjemaer vil bare bli utstedt for de 6 elementer nummerert i endret sec 2 (d).

Beslektet Emne:

Håndbok Om Ansvar For Å Betale I Visse Tilfeller under GST: ICAI

Trade Circular No. 47t av 2017 datert 17. November 2017.

avdelingen var av den oppfatning At C-skjemaet kun kan utstedes mot de seks varene som er oppregnet i den endrede sec 2 (d). 47t Av 2017 datert 17th November 2017. Den viktigste driftsdelen av rundskrivet er som følger;

«Erklæringer I Form ‘C’ for perioder fra 1. juli 2017 skal kun utstedes dersom slike varer er kjøpt for de formål som er oppregnet i Office Memorandum utstedt Av Finansdepartementet, Department Of Revenue, State Tax Division, New Delhi datert 7 November 2017 som:-

(i) videresalg av over seks varer;

(ii) produksjon av over seks varer;

(iii) bruk av over seks varer i telekommunikasjonsnettet eller gruvedrift eller produksjon eller distribusjon av elektrisitet eller annen form for kraft.»

nevnte rundskriv måtte trekkes tilbake på 14.2.2019 som definisjonen av varer ikke kan begrenses til disse seks varer bare. Denne tilbaketrekningen vil gjøre det mulig for mva-offiserene ikke å bli begrenset av det ovennevnte påklagede rundskrivet i tolkning av avsnitt 2 (d) og 8 (3) I Central Sales Tax Act, 1956.

Beslektet Emne:
Håndbok Om Sluttføring Av Kontoer med GST-Perspektiv: ICAI

Sakslover

#1. På tolkningen av definisjonen av varer u/s 2(d) og 8(3) AV CST act 1956 etter endring på 5.5.2017 AV SKATTELOVGIVNINGEN (ENDRING) ACT, 2017, Nr 18 AV 2017

A) Bombay Farging Og Produksjon Co. Ltd. v / S Staten Maharashtra OG andre STEVNING PETISJON NR.2651 av 2018 for datert juni 13, 2019

Fakta i saken

i dette tilfellet, klageren var å kjøpe naturgass Fra Gujarat for produksjon av polyester stift fiber. Klageren ble fornærmet av nonissuance Av c former av mva-avdelingen Av Maharashtra etter utstedelse av at handelen sirkulær.

(i) i det ovennevnte tilfellet hadde klageren bedt til den ærverdige retten om å instruere Visekommissæren for merverdiavgift Av Maharashtra-regjeringen om å trekke Handelsrunden Nr. 47t Av 2017 datert 17th November 2017 og

(ii) å utstede ordrer til merverdiavgiftsavdelingen for å utstede c-skjemaer med umiddelbar virkning.

Verdict – Hederlig domstol i sin visdom beordret at Det ville være hensiktsmessig at Klageren bør gjøre en representasjon Til Respondenten for utstedelse Av c-skjemaer.

respondenten må pliktig avhende representasjon på fortjeneste etter å ha hørt Klageren i samsvar med loven innen to uker fra Datoen For Klageren innlevering sin representasjon.

Beslektet Emne:

Oppdaterte bestemmelser Om Leveringstid under GST

B) Caparo Power Ltd vs Staten HARYANA og Ors den 28. Mars 2018 i HØYESTERETT I PUNJAB og Haryana I CHANDIGARH

Fakta i saken

i dette tilfellet kjøpte også klageren naturgass Fra Gujarat for generering av elektrisitet. Klageren ble fornærmet av nonissuance Av c former av mva-avdelingen I Haryana. Klageren hadde utfordret avdelingens holdning til ikke å utstede C-skjemaet for å kjøpe naturgass til en konsesjonell skattesats, selv om den ble kjøpt interstate, og brukes til generering av elektrisitet. Klageren hadde søkt en skriftlig mandamus som instruerte respondentene til å utstede C-Skjemaer i Henhold Til Central Sales Tax Act, 1956 og Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957.

Verdict – stevningen begjæringen ble ikke bare tillatt, men en gunstig avgjørelse ble gitt. Det ble holdt at respondentene var ansvarlig for å utstede ‘ C ‘ Former i forhold til naturgass kjøpt av klageren Fra Oljeselskapene I Gujarat og brukes i produksjon eller distribusjon av elektrisitet ved sine kraftverk I Haryana.

retten gikk videre og bemerket at hvis klageren måtte betale oljeselskapene noe overskudd på grunn av den første respondentens urettmessige nektelse å utstede C-Skjemaer, ville det bli gjort godt av respondentene.

 C-Skjema Under GST-Scenario

C) Hindustan Sink Begrenset Vs. Delstaten Rajasthan & Ors. 5506/2018 På Jodhpur dt. 18. Mai 2018.

hederlig domstol hadde tillatt begjæringen og gitt retninger til respondenten å utstede «C» former i forhold Til Høyhastighets Diesel anskaffet av klageren for gruvedrift formål gjennom interstate handel.

D) Asi Industries Limited vs Union Of India og Ors på 28 September 2018

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN BENK PÅ JAIPUR S. B. Sivile Writs Nr. 5475/2018

stevningen begjæringen hadde blitt innlevert av klageren utfordrende handlingen av respondentene i ikke å utstede «C» form etter ikrafttredelse AV Gst Loven, 2017. Klageren hadde videre bedt om en retning mot respondentene til å utstede» C » – skjemaet under Central Sales Tax, 1956.

den ærverdige retten siterte dommene gitt i tilfeller Av ‘Caparo Power Ltd vs Staten Haryana Og Ors’ og ‘Hindustan Zinc Limited Vs. Staten Rajasthan & Ors’. Det ble holdt at respondentene var ansvarlig for å utstede» C » Former i forhold Til Høyhastighets Diesel anskaffet for gruvedrift formål gjennom interstate handel.

Beslektet Emne:
GST – Grenseoverskridende Transaksjoner Inkludert SEZ, EOU OG FTWZ

E) Jaipur mineral development syndicate Vs staten Rajasthan order dt 20.11.2018

klageren hadde søkt umiddelbar lindring Fra Den Kommersielle skatteavdelingen I Rajasthan. Det kreves en «C Form» for kjøp av høyhastighets diesel som skal brukes til gruvedrift formål gjennom interstate salg. Stevningen begjæringen ble tillatt og på grunnlag av supra dommer, retten mente at respondentene var ansvarlig for å utstede » C » Former i forhold Til Høyhastighets Diesel anskaffet for gruvedrift formål gjennom interstate handel.

Dermed fra de ovennevnte dommer har det blitt klart at for kjøp av drivstoff for generering av kraft eller elektrisitet, det påhviler avdelingen å utstede c former.

Beslektet Emne:

Faktura Møblering Anlegget (Iff) UNDER GST

F) Skrivere (Mysore) Ltd. & Anr. Vs. Asstt. Commercial Tax Officer & Ors Civil Appeal No. 1550 av 1985

(Fra Dommen og orden datert 10.8.84 Av Karnataka High Court I Wp No. 1848 Av 1976) Med Ca 2494/93, Ca Nos 694,672/94.

Fakta i saken

i dette tilfellet, klageren var engasjert i utskrift aviser og for det formål, det trengs avispapir og andre råvarer. Mva-avdelingen nektet å utstede En c-skjema for interstate kjøp av disse elementene som Ifølge Dem Aviser var ikke varer som per sec2 (d) og råvarer for produksjon aviser kan ikke gis fordelen av en konsesjonell skattesats gjennom interstate handel.

Innlevering

Avsnitt 2(d) definerte varer som» varer «omfatter alle materialer, varer, varer og alle andre typer løsøre, men inkluderer ikke aviser, handlingskrav, aksjer, aksjer og verdipapirer»

Vilkår i Henhold til Avsnitt 8(3) (b) og 8 (3) (c) :-

1) varer skal være av klassen eller klassene som er angitt i Registreringsbeviset til den registrerte forhandleren som kjøper varene

2) varer er beregnet på-

 • re-salg av ham
 • brukes av ham i produksjon eller foredling av varer for salg
 • bruk i telenettet
 • i gruvedrift
 • i generering eller distribusjon av elektrisitet
 • i generering eller distribusjon av noen annen form for makt
 • blir brukt for pakking av varer for salg

avdelingen hevdet at ordet ‘Varer’ som brukes i uttrykket ‘produksjon eller behandling av varer er det samme som i definisjonen av ‘varer’ i sec 2 (d) som utelukker aviser.

Dom

Det ble hevdet At Aviser ble ekskludert fra definisjonen av varer i sec 2(d) fordi det var ment at De skulle være fri FOR CST.

ordet ‘varer’ som brukes hvor som helst i loven, kan ikke ha samme betydning som i avsnitt 2 (d). Ordet ‘varer’ i sec 2 (d) har en annen betydning enn ordet ‘varer’ i ‘ produksjon eller behandling av varer til salgs. Derfor avdelingen ble bedt Om å utstede c skjemaer til klageren for å kjøpe råvarer gjennom interstate handel for publisering av aviser.

betydningen av et hvilket som helst ord i en hvilken som helst handling er ikke absolutt og er underlagt rimelig tolkning i henhold til konteksten, dens bruk og fakta.

Beslektet Emne:

Ansett Plikt Ulempe UNDER GST

G) Kommissær For Kommersielle Skatter Og En Annen Vs. Ramco Cements Ltd

den nevnte saken ble tatt til retten av mva-avdelingen. Men retten tok visningen av respondenten.

Madras HC i sin dom hadde bemerket at «definisjonen av» varer » har blitt endret i henhold til bestemmelsene I Cst-Loven for å begrense den til seks varer som er angitt i Paragraf 2(d) I Loven. Det betyr ikke at hele omfanget AV driften AV Cst-Loven er endret.

rettighetene til kjøpsforhandlerne av varene, inkludert rettighetene til å kjøpe Til En Konsesjonell pris mot Erklæring I c-skjemaer, fortsetter med uforminsket styrke i Henhold til Lovens paragraf 8(3) (B) som ikke er endret i 2017.»

derfor respondenten var kvalifisert for å få En C-skjema for hans interstate kjøp Av Ikke-Gst varer. Saken nådde Høyesterett som igjen ga dommen i favør av respondenten.

Beslektet Emne:

E-Fakturering New Era Under GST Og Indisk Økonomi

Høyesterett avgjort i favør av kjøperen

Top Court undersøkt nevnte problemet, og det opprettholdt avgjørelsen Av Madras High Court i dette tilfellet der, HC hadde holdt at slike kjøpere (kjøp av ikke – gst varer) hadde rett til å beholde sine rettigheter under Cst Loven selv etter kommer av varer og tjenester skatt. Høyesterett konkluderte med at » Med tanke på konsekvent syn på ni Høye Domstoler, inkludert oppsigelse av spesielle permisjon begjæringer ved annen Benk av Denne Retten, og å være fornøyd med utredning om saker i spørsmålet Ved High Court Of Madras vide påklaget dom og orden å være en mulig visning, vi avslår å blande seg inn i disse spesielle permisjon begjæringer.»

#2. Rettspraksis på vanskeligheten overfor skattyter å gi avkastning R1 på grunn av ineffektivitet av avdelingen

Hindusthan National Glass And Industries Ltd. Bahadurgarh Vs Staten Haryana og andre

klageren er engasjert i produksjon av glassbeholdere. Det anskaffet naturgass Fra Gujarat for fangstproduksjon av elektrisitet (som skal brukes i produksjonsprosessen) og brukes til produksjon av glass. Det ble registrert både I Haryana Moms og Central sales Tax. Etter gjennomføringen AV gst-loven fra 1.7.2017 kunne klageren ikke sende sin kvartalsvise r1-retur AV CST-loven på grunn av noen tekniske feil som vises på portalen. Derfor kunne det ikke sende sin avkastning fra 17. juli til 18. juni. Mva-avdelingen nektet å utstede En C-skjema på grunn av sin ikke-innlevering av retur. Klageren skrev to brev henholdsvis til respondentene 3 og 2 for utstedelse Av c former, men uten nytte. Punktafgift og beskatning kommissær For Haryana, Panchkula utstedt instruksjoner om å utstede c skjemaer for kjøp gjort etter 1.7.2017. Men fortsatt, det kunne ikke få En C-skjema og dermed arkivert en stevning begjæring.

Dom

retten rettet respondentene til å ta avgjørelsen på brev sendt av klageren på 27.7.18 og 29.9.18 på sakens sak i samsvar med loven, innen en måned etter datoen for mottak av kopien av bestillingen.

C-Skjema Under Gst-Scenario

Konklusjon

i Lov er betydningen av noe ord ikke absolutt. Det er alltid relativt. Det er underlagt rimelige begrensninger og tolkninger med hensyn til kontekst, bruk og fakta i saken, slik at VI kan se AT CST-Loven fra 1956 har vært begrenset for noen få varer, men fortsatt gjelder. Ved Ikke-GST-varer har kjøperen rett til å skaffe Seg Et c-skjema for sin interstate handel.

Som vi alle vet at ETTER gjennomforingen AV GST fra 01.07.2017, har den subsumert en rekke stater og Sentrale lovgivere. Central Sales Tax Act 1956 (heretter KALT CST ACT) var blant de handlingene som ble delvis subsumert, da DET fortsatt er noen varer som er under CST-loven. C-skjema UNDER Cst-Loven kan utstedes av kjøperen av…

Som vi alle vet at ETTER gjennomforingen AV GST fra 01.07.2017, har den subsumert en rekke stater og Sentrale lovgivere. Central Sales Tax Act 1956 (heretter KALT CST ACT) var blant de handlingene som ble delvis subsumert, da DET fortsatt er noen varer som er under CST-loven. C-skjema UNDER Cst-Loven kan utstedes av kjøperen av…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.